Lagerställe

Lagerställe används om du har lager och tillverkande enheter utlokaliserade på flera orter eller olika typer av lager i separata lokaler. I Lagerställe ingår lagerorder, som ger dig möjlighet att flytta artiklar mellan lagerställen.

Lagerställe

Ett lagerställe är ett fysiskt lager som administreras som en enhet. Det kan vara olika lokaler inom ett och samma fabriksområde, till exempel råmateriallager, reservdelslager och färdigvarulager. Det kan också vara separata enheter på olika orter, som regionala och lokala distributionslager.

När det finns annan verksamhet på lagerstället (till exempel tillverkning) kallas lagerstället för en "verksamhetsenhet". Alla lagerställen tillhör samma juridiska enhet (samma företag).

GrunddataStängd Grunddata är statiska poster i en databas, exempelvis artiklar, kunder, användare, produktionsgrupper. är gemensamt för alla lagerställen inom företaget men visst grunddata kan tillhöra ett specifikt lagerställe, till exempel planeringsinställningar och förvald leverantör på artikel.

Offerter, order och fakturor kan höra till ett lagerställe, medan en kundorderrad kan höra till ett annat lagerställe. Det går att visa data från flera lagerställen i listor.

Lagerorder

För att kunna flytta artiklar mellan lagerställen används lagerorder inköp och lagerorder försäljning. Dessa order är alltid kopplade till varandra. En lagerorder har alltid ett avsändande och ett mottagande lagerställe. Lagerorder skapas sedan på interna "kunder" och "leverantörer" som är kopplade till lagerställena.

Lagerorder skapas i egna rutiner men de hanteras i samma rutiner som övriga kundorder och inköpsorder, till exempel vid utleverans och inleverans, behovsberäkningar, nettobehovskörningar och utskrifter av olika listor.

Värdering

Det ingår också en funktion för lagervärdering av artiklar som "är på väg" (transporteras) mellan lagerställen. Det är användbart vid långa transporttider och avstånd mellan lagerställena. Under transporten är dessa artiklar inte registrerade på någon lagerplats i något lagerställe och kan därmed inte kan värderas i den ordinarie rutinen för lagervärdering.

Automatisk inleverans

Då det är korta avstånd mellan lagerställena – om de till exempel ligger vägg i vägg på samma fabriksområde – är det smidigt att använda funktionen Automatisk inleverans. Funktionen innebär att så fort en lagerorder försäljning har blivit utlevererad i det avsändande lagerstället öppnas automatiskt rutinen för inleveransrapportering så att samma användare direkt kan inleverera artiklarna på motsvarande lagerorder inköp i det mottagande lagerstället. Då uppstår inget lagervärde mellan lagerställen.

Exempel: Lagerställe och en verksamhetsenhet

Detta exempel visar en verksamhetsenhet på en ort med ett lagerställe på en annan plats. På verksamhetsenheten sker inköp, tillverkning och försäljning. På lagerstället sker enbart försäljning. Verksamhetsenheten kan då utleverera till lagerstället via lagerorder. Lagerorder är en egen ordertyp i Monitor ERP och används för att kunna förflytta artiklar mellan olika lagerställen.

 

För fler exempel, se följande länk.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret.