Internredovisning

InternredovisningStängd Internredovisning är ett tillval i Monitor ERP. Det fungerar som ett komplement till standardfunktionen Lagerredovisning. Funktionen innebär att alla transaktioner på tillverkningsorder (PIA-värde) konteras och förs över till huvudboken i redovisnings-modulen i Monitor ERP. Arbetad tid bokförs i resultaträkningen och ger en ekonomisk uppföljning på t.ex. avdelningsnivå och per kostnadsfaktor. Kalkyldifferenser konteras och kan följas upp t.ex. per produkt eller per order. Funktionen innehåller även en utökad hantering av kostnad såld vara. är ett tillval i Monitor ERP. Det fungerar som ett komplement till standardfunktionen LagerredovisningStängd Lagerredovisning är en standardfunktion i Monitor ERP för att löpande bokföra alla lagertransaktioner i systemet. På detta sätt överensstämmer lagervärdet i Lagermodulen mot bokfört lagervärde i Redovisningsmodulen. Lagerförändringar som beror på ändrade standardpriser, direkta lagerrapporteringar, in- och utleveranser, inventeringsdifferenser, avvikelser (ärenden) m.m. konteras med automatik och ger fördjupad förståelse för lagerförändring och bolagets bruttomarginal i resultaträkningen.. Funktionen innebär att alla transaktioner på tillverkningsorder (PIA-värde) konteras och förs över till huvudboken i redovisnings-modulen i Monitor ERP. Arbetad tid bokförs i resultaträkningen och ger en ekonomisk uppföljning på t.ex. avdelningsnivå och per kostnadsfaktor. Kalkyldifferenser konteras och kan följas upp t.ex. per produkt eller per order. Funktionen innehåller även en utökad hantering av kostnad såld vara.

Standardprismodellen

Lager- och Internredovisningen har en stark koppling till Monitors produktkalkyler och bygger på den standardprismodell som finns där. Konteringarna prissätts utifrån de priser som satts på material, timkostnader och påslag som finns i kalkylen. Med hjälp av kontering av ökade värden på tillverkningsorder, kalkyldifferenser, prisdifferenser och den externa bokföringen kan du se om kalkylerna stämmer mot verkligheten.

Med hjälp av kontering mot kostnadsställe och kostnadsbärare ger det dessutom möjlighet att få ekonomisk uppföljning på varugrupper, avdelningar eller andra begrepp där du vill följa upp lönsamheten.

Löpande uppdatering av bokföringen

Internredovisning innebär att du får en löpande uppdatering av PIA-värde i bokföringen. Utan internredovisning är detta något du får bokföra manuellt utifrån listan PIA-värde på t.ex. månadsbasis. Som standard ingår funktionen Lagerredovisning, men den hanterar enbart de konteringar som berör lagervärdet i systemet, inte produkter i arbete.

Vad konteras?

Ovan visas en schematisk bild med förklaringar över vad som konteras via Lager- och Internredovisningen. De transaktioner som är markerade med grön färg konteras via Lagerredovisning och ingår som standard. Transaktioner markerade med röd färg kräver tillvalet Internredovisning

Metodik för kontering av händelser

Kontering sker utifrån olika loggar i systemet. Som standard i lagerredovisningen konteras alla lagertransaktioner utifrån dessa loggar:

  • Lagerlogg – lagertransaktioner
  • Prisändringslogg – justering av lager/PIA-värde p.g.a. av nya standardpriser

I internredovisningen kan kontering även ske på transaktioner utifrån dessa loggar:

  • Tillverkningsorderlogg – arbete samt legooperationer på tillverkningsorder
  • Kalkyldifferenser – kalkylavvikelser på slutrapporterade tillverkningsorder
  • Faktureringslogg – möjlighet att kontera kostnad såld vara uppdelad på samtliga kalkyldelar

Med hjälp av konteringssätt bestämmer du i förväg hur olika typer av transaktioner ska konteras. Dels konton och dimensioner, men även värdet på transaktionerna. Konteringssätten kan dessutom styras med hjälp av olika villkor. Detta ger flexibilitet gällande hur kontering ska ske beroende på olika begrepp såsom lagerställen, varugrupper, ordertyper osv.

Kontering sker inte i realtid i samband med att rapportering görs, utan regelbundet via inbyggd schemaläggning. Även överföring av loggjournaler och dess kontering till redovisningen kan göras regelbundet via schemaläggning. Schemaläggningen kan vara inställd på att ske vid givna klockslag eller med ett visst intervall.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret.