Anläggningsregister

Med det här tillvalet i modulen Redovisning får du ett komplett systemstöd till företagets anläggningstillgångar.

Anläggningsobjekt

Med anläggningsobjekt avses inventarier, byggnader, etc. Dessa registreras som tillgångar i anläggningsregistret. Det går att göra avskrivningar av objekt i registret utifrån inställningar på objekten. Det går även att registrera objekt som inte ska skrivas av. Du kan även skapa och uppdatera anläggningsobjekt från leverantörsreskontra och verifikationsregistrering.

Det går att skriva ut olika listor från anläggningsregistret. Listorna används till flera syften, till exempel för att stämma av anläggningarnas restvärden mot balans-räkningen eller se information om avskrivningar och försäljningar. De kan även användas för att visa och uppdatera information om anläggningsobjekten.

Avskrivningar

För anläggningsobjekten i anläggningsregistret finns stöd för planmässiga, kalkylmässiga och skattemässiga avskrivningar. Data för avskrivningar baseras på uppgifter om anläggningsobjekten och inställningar för anläggningsgrupper.

När planmässiga avskrivningar utförs uppdateras anläggningsobjektens restvärden och ackumulerade avskrivningar. Samtidigt skapas även ett underlag för att bokföra avskrivningar. För planmässiga avskrivningar finns metoderna linjär, degressiv, samt linjär + degressiv.

Vid kalkylmässiga avskrivningar sker en beräkning av avskrivningarna utifrån inställningarna för anläggningsgrupperna. Till skillnad från planmässiga avskrivningar är de kalkylmässiga inte reglerade enligt lag, utan sker utifrån interna ändamål. Vanligtvis handlar det om underlag för pris- och lönsamhetskalkyler baserat på objektets återanskaffningsvärde i stället för anskaffningsvärde.

Vid skattemässiga avskrivningar av tillgångar, som till exempel maskiner, inventarier och fastigheter, kan underlagen presenteras på olika sätt beroende på vilken metod av skattemässig avskrivning som är vald i anläggningsobjektets anläggningsgrupp. Den skattemässiga hanteringen av anläggningstillgångar delas upp i tre olika avskrivningsmetoder: Räkenskapsenlig avskrivning, Komponentavskrivning och Ingen avskrivning.

Anläggningsjournal

Det går att skriva ut journaler för avskrivningar och deras konteringar. Journalerna kan granskas och därefter godkännas. De förs då över till redovisningen. I många fall skriver företag även ut journal/bokföringsorder till skrivare och sätter in den i verifikationspärmen. Denna tillämpning med anläggningsjournalen behövs enbart om integrationen till redovisningen går via utskrift av journal.

Försäljning/Utrangering

I samband med att ett anläggningsobjekt ska säljas eller utrangeras så sätts objektet i status "Såld/Utrangerad", samtidigt som systemet konterar bort objektets värde från balansräkningen. Eventuell vinst eller förlust konteras också. Om försäljning görs senare än senast gjorda avskrivning, så kan det dessutom bokföras en avskrivning fram till försäljningsdatumet.

Om avyttringen avser ett huvudobjekt kan du välja ifall kopplade underobjekt ska tas med i försäljningen/utrangeringen. De underobjekt som inte ingår i avyttringen kopplas bort från huvudobjektet. Ett underliggande objekt kan till exempel vara en tillhörande komponent som ingår i en större maskin (huvudobjekt).

Det är även möjligt att sälja/utrangera en del av ett anläggningsobjekt. Objektet ligger då kvar som aktivt i registret, men med ett reducerat anskaffningsvärde och ackumulerad avskrivning/restvärde.

Du kan ångra avskrivningar, försäljningar och utrangeringar. Det är användbart om du vill ångra den avskrivning som du nyss utfört, vilket innebär att avskrivningen backas på många objekt samtidigt. Ett annat syfte kan vara att ångra avskrivningar på ett särskilt objekt, till exempel om avskrivning utförs under en tid på ett objekt, men det behöver backas eller har utförts felaktigt på grund av nya förutsättningar.

Anläggningsimport

Det går att importera anläggningsobjekt från textfiler. Det används framförallt för att hämta helt nya poster, men även för att uppdatera befintliga poster.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret.